GESTORIA MÚSICS

Preàmbul  (per Francesc Salse. 2011)


Tothom recolza de paraula que els grups d’havaneres no han de cotitzar a la Seguretat Social, (Inspecció de Treball, Cultura, Partits polítics, etc.). Però la seva confirmació escrita ja no és tan clara. Independentment que seguirem lluitant per a que els polítics acabin posant amb una ordenació legal aquestes consideracions, per l’escrit rebut de la Inspecció de Treball i, sobretot, pel rebut del Cap de Gestió Cultura Popular i Tradicional Catalana, es pot deduir i arribar als següents procediments:

Procediments:

En principi, cada grup ha de definir a quin apartat pertany, per a procedir d’una manera o d’una altra.

A.-El grup d’havaneres té uns ingressos, per cantaire, superiors al salari mínim anual.

1.- Es poden constituir en SCP

2.- Els seus components han de cotitzar a la Seguretat Social mitjançant el regim especial de treballadors autònoms, RETA

3.- Han de fer factura amb IVA i retenció d’IRPF.

4.- Cada component haurà d’afegir a la seva declaració de Renda els ingressos obtinguts cantant havaneres.


B.-El grup d’havaneres té uns ingressos, per cantaire, inferiors al salari mínim anual, i no es la seva activitat principal.

1.- Es poden constituir en SCP.

2.- No es clar que no hagin de cotitzar a la Seguretat Social. Però tampoc s’ha trobat jurisprudència que digui que si que ho han de fer. S’haurà de deixar que cada grup decideixi el que consideri més adient.

3.- Han de fer factura amb IVA i retenció d’IRPF.

4.- Cada component haurà d’afegir a la seva declaració de Renda els ingressos obtinguts cantant havaneres.


C.-El grup d’havaneres no es constitueix com SCP i gestiona totes les seves cantades mitjançant l’ASSOCIACIÓ AMICS DE LES HAVANERES.

1.- Han de cotitzar a la Seguretat Social en regim general els dies de les cantades.

2.- La factura es podrà emetre sense IVA un cop aconseguida l’exempció per part de l’ASSOCIACIÓ AMICS DE LES HAVANERES.

Quan parlem d’integrants de grups que estiguin jubilats o aturats, convé matisar que en els casos A i B, els haurà de contractar la pròpia SCP, mentre que el cas C serà la pròpia associació qui gestioni la contractació. En tots tres casos el procediment serà:

-Els dies cotitzats seran rebaixats de la pensió proporcionalment, en el cas dels pensionistes.

-Els aturats cada vegada que canten s’hauran de personar a l’INEM i exposar la seva situació per aquell dia. L’INEM li perllongarà la seva situació d’atur pel nombre de dies que hagi actuat.

-Cada component haurà d’afegir a la seva declaració de Renda els ingressos obtinguts cantant havaneres.

Salutacions cordials.


Associació Amics

de les Havaneres